Gelnica   INFO    

Na mesto bola Gelnica povýšená ešte za panovania Bélu IV. Začiatky baníctva siahajú do 12. stor. K jeho rozmachu došlo po roku 1241, kedy tu uhorský kráľ povolal nemeckých kolonistov. Kolonistami boli hlavne baníci. Kráľ Žigmund v roku 1435 potvrdil mestu rôzne právomoci a povýšil ho na slobodné kráľovské banské mesto.

Kríza na prelome 15. a 16. stor. záporne zasiahla do života mesta. Neskorší vlastník Štefan Zápoľský využil vlastníctvo Gelnice na banské podnikanie. Mesto bolo sídlom banského súdu pre hornouhorské banské mestá, ktorý sa riadil tzv. gelnickým banským právom. Po bitke pri Moháči medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom Habsburským sa zemepánmi mesta stali v roku 1532 Thurzovci. Keď zomrel ich posledný potomok, Ferdinand II. daroval mesto Csákyovcom. V roku 1838 sa vykúpilo z ich vlastníctva a zaradilo sa opäť medzi slobodné kráľovské mestá. Centrum mesta bolo v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v polovici 14. stor. Začiatkom 15. stor. bol prestavaný, v roku 1769 a v 2. pol. 19. st. upravovaný. Medzi gotické pamiatky patrí aj kamenné pastofórium vežovitého tvaru s figurálnou ozdobou z 1. pol. 15. storočia, bronzová krstiteľnica z konca 14. storočia a monštrancia od J. Szilassyho je z roku 1764. Veža kostola dostala dnešnú podobu v rokoch 1867-1869.
Radnica
vznikla v roku 1802 z pôvodného renesančného jadra pričlenením ďalších budov.
Evanjelický kostol bol postavený v roku 1787 v klasicistickom slohu v tvare gréckeho kríža. Na oltári je obraz Krista a Samaritánky od K. Jakobeyho z roku 1887.

Gelnický hrad sa nachádza na homoľovitom kopci nad mestom Založený bol za uhorského kráľa Ondreja II. v roku 1234, aby ochraňoval bane, mesto a obchodnú cestu. V 15. storočí patril Jiskrovcom, neskôr bol v rukách bratríckeho vojska. Po ich ústupe zo Spiša daroval kráľ Matej hrad aj s baňami rodine Zápoľských. Potom kráľ Ferdinand daroval zničený hrad Alexovi Thurzovi. Nový majiteľ hrad opravil a zväčšil. V roku 1638 prešiel do majetku Csákyovcov. V 17. storočí hrad vyhorel a postupne začal chátrať. Dnes je v ruinách.

Na západnú stranu vedú z mesta značené turistické chodníky okolo Thurzovského jazera na Krompašský vrch (1025 m). Horné Thurzovské jazero má plochu okolo 1,75 ha a hĺbku až 17 metrov. Vedľa neho je Spodné jazero. Na juhovýchodnú stranu vedú značkované chodníky do oblasti Kojšovskej hole (1246 m).

  Gelnica was promoted as a town during the rule of Béla IV. The mining beginning comes up to the 12th Century. The upsurge of the town was after the 1241, when Hungarian king invites German colonists. The colonists were mostly miners. In 1435 Žigmind the king confirmed the town various laws and raised it to a free king mining town.
The recession on the break of the 15th and 16th Century negatively affected the life of the town. The latest owner Štefan Zápoľský used owing Gelnica on a mining business. The town was a justice mining place of Upper Hungarian mining towns, which was ruled by a law called Gelnica mining law. After The Battle of to Moháč between Ján Zápoľský and Ferdinand Habsburský, the Town Monarchs became Thursas in 1532. When their last descendant died, Ferdinand II. gave the town to Csakys. In 1838 the town was repaid from their debts and again became the free king town.
The town center was recalled as a historical zone in 1992.
The church of The Virgin Mary Ascension was built in the first half of the 14th Century. At the beginning of the 15th Century it was rebuilt. In 1769 and in the second half of the 19th Century was reconstructed. Between the Gothic treasures belongs the stone tower shaped pastoforum with figural decoration from the 1. half of the 15th Century, the Bronz baptismal font from the end of the 14th Century, Monstrance from J. Szilassy is from 1764. The church tower got todays view in 1867-1869.
In 1802 the town hall comes from its original renaissance core adding some other buildings.
Protestant church was built in the classicist style in the shape of the Greek cross in 1787. The picture of Christ and the Samaritan from K. Jakobey 1887 is on the altar.
Gelnica Castle is settled on a cone-shaped hill above the town. It was settled during the King Ondrej II. in 1234 to protect mines, the town and the business road. In the 15th Century it belonged to Jiskras and later was in the hands of the brothers army. After moving back from Spiš from King Matej the Castle and mines transferred to the family Zapoľský. King Ferdinand gave to Alex Thursa the devastated Castle. The new owner enlarged and reconstructed the castle. In 1638 ownership transferred to the the Csakys. In the 17th Century the Castle burnt down and its condition deteriorated. Today it is merely a ruin.

On the North side, there are marked tourist paths from the city around Thurzovské lake which take to Krompašský top (1025m). Upper Thurzovské lake is about 1,75 ha big and 17 m deep. Next to it is Spodné jazero (Lower lake). On the south-east are marked paths which take you to Kojšová hola area (1246 m)