Jelšava   INFO    

Banícke a železiarske mestečko z 13. storočia s nepravidelným pôdorysom je dnes centrom magnezitového priemyslu. V roku 1556 bolo vyplienené Turkami a mnohí obyvatelia boli odvlečení do otroctva.
Dominantou je kaštieľ postavený na základoch renesančnej budovy s mohutnou klasicistickou fasádou.
Klasicistický je aj katolícky dvojvežový kostol z roku 1849. V ňom sú dva staršie obrazy z okruhu známeho maliara J. L. Krackera.
Evanjelický kostol je tolerančný z rokov 1784-1785, doplnený neskoršou vežou. Vo vnútri má bohato vyrezávaný oltár a kazateľnicu.
Bývalá radnica je rokoková. V mestečku je viacero barokovo-klasicistických meštianskych a niekoľko remeselníckych domov. Nachádzajú sa tu zvyšky stredovekého hradu.

Z cesty medzi Jelšavou a Štítnikom vedie odbočka do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je jedinou jaskyňou tohto druhu v Európe. Vyniká jedinečnou krásou krištáľov aragonitu.

  The mining and rail town with irregular ground plants from the 13th Century, todays it is the center of the magnetite industry. In 1556 it was devastated by the Turks and many inhabitants were taken as slaves.
Dominated is the Castle built as renaissance building with a big Classicist face.
The Catholic two nave church is classicist from 1849. There are two older paintings from the known painter J.L. Kracker.
The Protestant church is tolerated from 1784-1785, later completed with a tower. Inside is a rich carved altar and pulpit.
The Previous town hall is baroque. In the town are many baroque-classicist citizen's and some artisan°s houses. There are some left of the Middle Age Castle.

From the road between Jelšava and Štítnik comes the side road to The Ochtina Aragonit Cave, which is the only cave of its kind in Europe. It is prominent in the beauty of crystal aragonit