Krásna Hôrka   INFO    

Celej oblasti východne od Rožňavy dominuje impozantný hrad na homoľovitom kopci, hrad Krásna Hôrka. Budovať ho začali Mariássyovci okolo roku 1320. Potom sa však dostal do vlastníctva Bebekovcov, ktorí ho v dôsledku tureckého nebezpečenstva v polovici 16. storočia rozšírili a prebudovali na protitureckú pevnosť. Od roku 1578 boli hradnými kapitánmi, ktorí odrážali útoky Turkov, Andrássyovci. Títo získali hrad do vlastníctva v roku 1642 a od roku 1676, kedy sa stali dedičnými hlavnými županmi Gemera, bol hrad aj sídlom Gemerskej stolice. Andrássyovci rozšírili hrad ešte v prvej polovici 17. storočia o dolný hrad a aj neskôr ho rozširovali. V roku 1770 prebudovali jednu baštu na kaplnku. V roku 1817 hrad po zásahu blesku vyhorel a stál pustý až do začiatku 20. storočia, kedy ho Dionýz Andrássy dal prebudovať na účely múzea. Prestavba sa skončila v roku 1910.

Hrad dodnes slúži ako múzeum. Okrem architektúry v ňom možno obdivovať nábytok z rôznych období, zbierku zbraní, mnoho vzácnych obrazov, zbierky porcelánu a skla, hudobné nástroje, konské postroje. V kaplnke je obraz "čiernej Madony", náhrobné dosky Andrássyovcov i múmia pripisovaná Žofii Andrássyovej - Serédyovej, známej z románu Móra Jókaia: Levočská biela pani.

  The whole area Eastern from Rožňava is dominated by the stately castle on the hill, The Castle Krásna Hôrka. The building constructions were started by Máriássy family around 1320. Then it was owned by Bebeks°,. In the middle of the 16th Century they enlarged and reconstructed it to the anti-turks stronghold, because of a danger from the Turks. From the year of 1578 Andrássys° were as the castle captains who were ward off the Turks attacks. They got the ownership of the castle in 1642 and from 1676, when they were main ancestral in Gemer, the castle was even settlement of the Gemerska stolica - (Gemer chair). Andrássys° enlarged castle in the First Half of the 17th Century to a lower castle and they enlarged it later even more. In 1770 they remodelled one fortification to the Chapel. In 1817 the Castle burned because of flash of lighting and became desolated up to the beginning of the 20th Century, when Dionýz Andrássy put it on reconstruction for the museum. The reconstruction was finished in 1910.

The Castle is museum even today. Except the architecture it can be admire furniture from different periods, the collection of hunting trophies, many valuable paintings, the collection of porcelain and glass, musical instruments, horses harnesses, the painting of "Black Madona" is in the chapel, the grave stones of Andrássy and mummy ascribe to Žofia Andrássz - Serédy, known from the novel of Mór Jókai: The Levoča white lady.