Krompachy   INFO    

V starých listinách sa existencia Krompách prvýkrát uvádza za vlády Bélu IV. v donačnej listine z roku 1264. Krompachy patrili k významným baníckym slovenským mestám. Mestský charakter nadobudli trhovým privilégiom od kráľa Ľudovíta I. v roku 1348. V roku 1531 dosadil Ferdinand I. na Spišský hrad Thurzovcov. Ich majetkom sa stali aj Krompachy. Postavili tu tri hámre a zlieváreň. Po vymretí Thurzovcov sa vlastníkom Krompách stali Csákyovci. Tí tu v roku 1727 postavili kaštieľ.
V roku 1831 sa stal zakladateľom novej železiarne na Starej Maši Ľ. Trangous. Neskôr priemysel Krompách rozšírila Krompašsko-pohornádska železiarska spoločnosť, ktorá v roku 1897 postavila modernú železiareň, toho času najväčšiu v Uhorsku.

Začiatkom 20. stor. sa Krompachy stali moderným priemyselným mestom. Po vzniku Československa nastala kríza, ktorej vyvrcholením bolo zatvorenie železiarní v roku 1922. Po 2. svetovej vojne sa v meste obnovila výroba medi, pribudol elektrotechnický závod a elektráreň.

Rímskokatolícky Kostol sv. Jána apoštola a ev. bol postavený v poslednej tretine 18. storočia. V ro-koch 1885, 1912 a 1949 bol upravovaný. Skoro celé vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. stor.
Kaštieľ je to barokovo-klasicistická prízemná budova z polovice 18. storočia.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je z roku 1776 a je vstavaná do obvodového múra kaštieľa.

Lyžiarské stredisko Plejsy je rajom pre milovníkov zjazdového lyžovania. Krompašský vrch je križovatkou turistických chodníkov. Západným smerom vedie z mesta značkovaný turistický chodník na Galmus. Severne od mesta sa tiahne pohorie Branisko. Z blízkych Sloviniek sa dostanete do chránenej Poráčskej doliny.

  The existence of Krompachy is first mentioned in the donative document, which was written during the reign of Béla IV. in 1264.
Krompachy was one of the important mining towns in Slovakia. The character of the town was acquired by the market privilege from King Ludvik I. in 1348. In 1531 Ferdinand I. appointed Thurzo stock to Spiš Castle. Krompachy was also their property. Three devices for the process of ores, and a foundry were built there. When Thurzo stock died out, the Csáky family became the next owners of Krompachy. In 1727 they built a manor house in Krompachy.
In 1831 Ľ. Trangous became the founder of a new ironworks in Stará Maša. Later the industry of Krompachy was expanded by Ironworks Company of Krompachy and Hornád. In Krompachy a modern ironworks was built. At that time, it was the largest all of Hungary.
At the beginning of the 20th Century Krompachy became a modern industrial town. After the inception of Czechoslovakia a recession came. In 1922 it ended up that the ironworks was shut down. After WW2 the production of copper was restored. There was also founded A new electrotechnical enterprise and a power station were founded as well.
The Roman Catholic Church of St. John the Apostle and Evangelist was built in the last third of the 18th Century. In 1885, 1912 and 1949 it was modified a bit. Almost the whole interior comes from the first half of the 20th Century.
The Manor House is a ground building built in baroque and classicism style in the middle of the 18th Century.
St. John Nepomucký's Chapel was built 1776. It is built in to the walls on the perimeter of the manor house.

Ski centre Plejsy is a paradise for downhill fans. Krompašský vrch is a crossing of tourist paths. Straight from the town there leads a marked path to Galmus to the west. Northerly, mountain Branisko is situated. From nearby Slovinky you can get to Poráčska dolina.