Levoča   INFO    

Archeologické nálezy dokazujú, že územie Levoče bolo nepretržite osídlené už od mladšej doby kamennej. V listinách, ktoré sa zachovali, sa mesto prvýkrát spomína v roku 1249. V roku 1271 sa stalo hlavným mestom Spoločenstva spišských Nemcov. Výhodná poloha pomohla mestu k jeho nebývalemu rozmachu. Prispeli k tomu aj rôzne práva a výsady. Najdôležitejším bolo právo skladu udelené mestu v roku 1321.

Levoča sa stala v 14. storočí slobodným kráľovským mestom a patrila medzi popredné mestá na Slovensku. Mesto dosiahlo svoj hospodársky a sociálny rozmach koncom 14. a v 15. storočí. I napriek čiastočnému úpadku sa Levoča v 2. polovici 16. storočia opäť dostala medzi popredné mestá Horného Uhorska. Rozpad feudalizmu ju nepriaznivo zasiahol. Klesol význam udelených výsad, zmenil sa aj smer obchodných ciest. Svoju úroveň si v tomto období udržali už iba kníhtlačiarne. Vybudovaním košicko-bohumínskej železnice v roku 1873 význam Levoče ešte viac poklesol. Do roku 1923 bola sídlom Spišskej župy, do roku 1949 sídlom krajského súdu. Historické centrum mesta bolo vyhlásené v roku 1950 za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Kostol sv. Jakuba, národná kultúrna pamiatka, je najväčší gotický kostol na Spiši. S jeho výstavbou začali asi v prvej polovici 14. storočia a až na malé prístavby bola stavba ukončená v roku 1400. V jeho interiéri sa nachádza 11 gotických a renesančných oltárov. Najviac obdivovaný je hlavný oltár, najvyšší gotický oltár na svete, s výškou 18,62 m. Pochádza pravdepodobne z rokov 1507-1517 z dielne Majstra Pavla z Levoče. Z ďalších oltárov treba spomenúť: oltár Jánov z roku 1520, oltár sv. Petra a Pavla pochádza asi z roku 1500, oltár sv. Anny zhotovený pred rokom 1516, oltár sv. Mikuláša z roku 1507, novší je oltár sv. Michala Archanjela. Tabuľová maľba oltára sv. Kataríny patrí medzi naše najstaršie tabuľové maľby. V severnej bočnej lodi je vzácny a vysoký oltár P. Márie Snežnej z roku 1496. Hodnotná je aj južná loď, kde stojí oltár Muž bolestí zhotovený okolo roku 1480. Vzácnym umeleckým dielom sú nástenné maľby. Najstaršia z nich z polovice 14. stor. je za Korvínovským oltárom. Presbytérium je bohato vyzdobené maľbami z 15. a 16. storočia. Ide najmä o veľký cyklus prorokov a apoštolov. Kostol je neobyčajne bohatý aj na výrobky umeleckého remesla. Veľká renesančná kazateľnica pochádza z roku 1626. Lavice sú z 15. a 16. storočia. Organ patril dlho k najväčším v Uhorsku.

Radnica bola pôvodne vystavaná v gotickom slohu. Požiare v rokoch 1550, 1561 a 1599 ju celkom zničili. Stavba novej radnice bola ukončená v roku 1615. Posledné väčšie úpravy sa realizovali v rokoch 1893-95 kedy boli na streche dostavané manzardy v štýle talianskej renesancie.
Zvonica stavebne súvisí s radnicou. Vybudovaná bola v období 1656-1661. Dnešný vzhľad dostala po viacerých rekonštrukciách.

Klietka hanby je zaujímavou kovovou stavbou na pevnom základe. Pochádza asi z roku 1500 a slúžila na pranierovanie žien.
Evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1825-1837 v tvare gréckeho kríža. Oltárny obraz je od levočského maliara Jozefa Czauczika.
Mestská škola a zbrojnica - pôvodne dve samostatné budovy. V južnej bola umiestnená mestská škola, severná slúžila obchodným účelom.
Thurzov dom na východnej strane námestia sa od ostatných líši renesančnou atikou. Má bohatú sgrafitovú výzdobu z rokov 1903-1904.
Dom Majstra Pavla, budova na východnej strane námestia, v ktorej žil a tvoril tento rezbár.
Meštianske domy na západnej strane námestia: Hainov dom s renesančným portálom z roku 1530, Mariássyho dom má nádherný kamenný portál z roku 1683. Vedľajší Krupekov dom má fasádu pekne zdobenú maľbami z druhej polovice 16. storočia. Spillenbergov dom patril známej lekárnickej rodine. Zaujímavá je ručne kovaná vstupná brána.
Veľký župný dom bol vybudovaný v klasicistickom slohu v rokoch 1806-1826.
Malý župný dom na jeho fasáde vyniká sgrafito s erbom Spišskej župy.
Hradobné opevnenie obkolesuje celé historické jadro mesta v dĺžke takmer 2,5 km. Pozostáva z dvoch častí, medzi ktorými je voľný priestor nazývaný Zvinger. Počiatky hradieb siahajú do 13. storočia. Súčasťou hradieb boli aj brány, bašty a veže.

Severne od Levoče sa nachádza Levočská dolina s vybudovanou vodnou nádržou a rekreačným zariadením. V rázovitej horskej obci Závada sú štyri lyžiarske vleky. V lokalite Krúžok sú udržiavané bežecké lyžiarske stopy. Na turistické vychádzky je vhodný chránený areál Uhlisko s lipami malolistými. Značkovaný chodník vedie z Levoče k Bazilike minor na Mariánskej hore. V roku 1995 navštívil toto miesto aj Pápež Ján Pavol II.

  Archaeological discoveries prove that the vicinity of Levoča was steadily inhabited already from younger Ice Age. In documents that remained till today the first mention of Levoča is made in 1249. In 1271 it became the capital of The Community of Spiš Germans. Advantageous position helped the town in an uncommon boom. To this boom contributed also different rights and privileges. The most important of all was Storage Right which the town got in 1321.

In the 14th century Levoča became free royal town and belonged to prominent Slovak towns. At the end of the 14th and at the beginning of the 15th century the town reached its economic and social top. In spite of partial decline Levoča once again got among prominent towns of Upper Hungary in the second half of 16th century. Disintegration of the feudalism hit the town unfavourably. Importance of the granted privileges decreased and the direction of business routes changed as well. Only printing houses kept their original status in that time. After build-up of the Košice - Bohumín railroad importance of the town decreased even more. Until 1923 Levoča was the seat of Spiš County and till 1949 the seat of the County Court.
In 1950 historic centre of the town was pronounced Town Monumentally Reserve.

The Church of St. Jacob is a national cultural monument and the largest Gothic church in Spiš. The build-up started probably in the first half of the 14th Century and except for small premises the whole building was ended in 1400. There are 11 Gothic and renaissance altars in the interior. The most admired is the main altar. It is the highest Gothic altar in the whole world. It is 18,62 metres tall. It was constructed by the workshop of Master Paul from Levoča about 1507-1517. From the other altars are worth mentioning: John's Altar from 1520. St. Peter and Paul's Altar comes from about 1500, St. Anne's Altar was constructed before 1516, St. Nicolaus' Altar is from 1507 and a bit newer is St. Michael the Archangel's Altar. Panel painting on the St. Katherine's Altar belongs to our oldest ones. There is a precious and also very tall Snow Virgin Mary's Altar from 1496 in the north aisle. Valuable is also the south aisle where and Altar of Painful Man is situated. It was constructed about 1480. Precious pieces are particularly murals. The oldest comes from the 14th Century and is situated behind the Korvín's Altar. Presbytery is richly decorated with paintings from the 15th and 16th Century. There is a big Prophet and Apostle's series there.
The church is also uncommonly abundant in handicraft products. The big renaissance pulpit comes from 1626. Pews are from the 15th and 16th Century. Organ belonged to the largest ones in the whole Hungary for a long time.
The Town Hall was originally built up in Gothic style. Conflagrations in 1550, 1561 and 1599 destroyed it entirely. Build-up of a new town hall ended in 1615. Last big modifications were made in 1893-95. There were finished attics in Italian Renaissance style on the roof.

Bell Tower is built in the same style as the town hall. It was built up in 1656-1661. Bell tower got its present exterior after a couple of reconstructions.
The cage of shame is a remarkable metal building with a solid base. It comes from about 1500 and served for pillorying women.
Lutheran Church was built in 1825-1837 in the shape of a Greek Cross. Altar picture was painted by a painter from Levoča whose name was Jozef Czauczik.
Town School and Armory were originally two separate buildings. In the southern one there used to be a town school and the north one served for business purposes.
Thurza's House is situated in the east side of the square and it differs from the other houses with its Renaissance attic. It has abundant graffiti which come from 1903-1904.
Master Paul's House is a building in the east part of the square. It is a house where this famous wood craftsman lived and produced.
Townsmen's houses in the west side of the square are: Hain's House with Renaissance portal from 1530, Mariássy's House has a beautiful stone portal from 1683. Next to them stands Krupek's House which has a nice decorated facade with paintings from the second half of the 16th Century. Spillenberg's House belonged to famous pharmaceutical family. Very remarkable on it is hand forged entrance gate.
Big County House was built up in Classicism style in 1806-1826.
On the facade of the Small County House stands out a graffito with a Spiš' county coat of arms.
Castle Fortifications gather around the entire historic centre of the town. Its length is almost 2,5 km. It consists of two parts. A free space called Zvinger is situated between them. The beginnings of the fortifications go back into the 13th Century. Gates, bastions and towers were parts of fortifications as well.

Northerly from Levoča there is a valley of Levoča with water reservoir and recreational facility. There are four ski tows in the peculiar mountain village Závada. In the locality of Krúžok you can find tracks for ski running which are kept and in good condition. Complex Uhlisko with lindens is good for hiking. The marked path goes from Levoča to Marian hill which was also visited by Pope John Paulus II. in 1995.