Ochtiná   INFO    

Blízko Štítnika je stará banícka obec Ochtiná, ktorá je známa románsko-gotickým evanjelickým kostolom. Väčšina jeho vnútorných stien je pomaľovaná fresco a secco výjavmi z Biblie a zo života svätých. Maľby boli namaľované erudovanými maliarmi koncom 14. storočia a vytvárajú skutočnú Bibliu pauperum.

  Ochtina is the old mining borough close to Stitnik, which is known by the Roman- Gothic Protestant Church. Most of the inside walls are painted by a fresco and secco scene from the Bible and from the life of saints. The paintings were painted by erudite painters from the end of the 14th Century and they make the real Bible pauperum.