Rožňava   INFO    

Najväčšie a najvýznamnejšie mesto severného Gemera. Od roku 1776 sídlo Rožňavského biskupstva. Pôvodne významné banícke mesto s rozsiahlymi právami. Jeho centrum tvorí rozsiahle štvorcové námestie s pozoruhodnými budovami z posledných storočí. V meste je niekoľko zaujímavých kostolov.

Biskupská katedrála, pôvodne farský kostol, je mohutnou gotickou stavbou s peknými klenbami a s barokovým zariadením. Zo starého zariadenia je najcennejšia tabuľová maľba z roku 1513 predstavujúca Sv. Annu Samotretiu (Metercia). V pozadí obrazu je vyobrazenie všetkých druhov baníckej práce počnúc zameriavaním banského poľa až po dopravu rudy. Je tu aj kamenné pastofórium z roku 1507.
Pri farskom kostole je klasicistická budova mestského špitála. V rade domov námestia je františkánsky kláštor a kostol s barokovým zariadením.
Uprostred námestia je mestská veža, pozostatok pôvodnej radnice a pri nej bývalý jezuitský kostol z polovice 17. storočia zaujímavý tým, že ho evanjelici museli postaviť pre jezuitov. Námestiu opäť dominuje pomník Františky Andrássyovej, ktorý bol z neho na dlhý čas odstránený. Súčasná radnica je budovou z roku 1711.
Barokovo-klasicistická biskupská rezidencia je z konca 18. stor. a pred ňou stojí barokový morový stĺp. Evanjelický kostol z konca 18. stor. je mimo námestia, podobne ako aj secesný kostol reformovanej cirkvi z rokov 1904 - 1905.

V meste je pozoruhodné banícke múzeum. Nachádza sa tu aj banícka zvonkohra.

Južne od Rožňavy sa nachádza Silická planina s viacerými značkovanými chodníkmi. Severne vedú turistické chodníky do oblasti Volovských vrchov a na jeho hlavný hrebeň.

  The biggest and the most important town Northern Gemer. From 1776 it was settlement of Rožňava Bishop. Originally important mining town with wide rules. Its center creates wide square with interesting buildings from the last centuries. There are some interesting churches in the town.
Bishop's Cathedral, originally presbytery church, is the big Gothic construction with very nice vaults and ćbaroque furnishing. From the old furnishing is the most valuable board painting from 1513, which introduces St. Anna Samotretia (Metercia). Background of the picture shows all kind of mining works from the survey of mining field to the transporting. It is even stone pastofory from 1507.
Next to the presbytery church is classicist building of the town hospital. In the line of the houses on the square is The Franciscan Convent and the Church with baroque furnishing.
The Town Tower is in the middle of the square, as remnants of the original town hall and next to it is the former Jesuit church from the middle of the 17th Century, it was built because protestants had to build it for jesuits. There is the monument of St. Františka Andrassy, which was taken off the square for the long time. These days The Town Hall is a building from 1711.
Baroque- Classicist Bishop's Residence is from the end of the 18th Century and in front of it is the baroque plague column. The Protestant Church from the 18th Century is out of the square as well as the Secession and Reform Church from 1904-1905.
There is interesting mining museum in the town and mining bell play.

Southern from the town is Silicka Planina with many marked paths. Northern tourist paths go to area of Volovske Vrchy and its main top.