Smižany   INFO    

V katastri Smižian je niekoľko lokalít, v ktorých boli odkryté dôležité vykopávky objasňujúce život ľudí od mladšej doby kamennej. Najvýznamnejšou z nich je Hradisko na Čingove.

Po náhlom odchode Tatárov z Uhorska v roku 1242 sa nemeckí kolonisti objavili aj v Smižanoch. Pôvodné obyvateľstvo tejto obce vykonávalo pre kráľa a jeho zástupcov na Spišskom hrade špeciálne služby pri poľovačkách. V roku 1465 sa stali Smižany dedičným majetkom majiteľov Spišského hradu Zápoľských. Tí dostali hrad aj s mestami a dedinami za verné služby od Mateja Korvína. Smižany patrili medzi 11 spišských miest, ktoré neboli v poľskom zálohu.

V roku 1531 sa novými vlastníkmi Spišského hradu a k nemu patriacich miest a dedín stali Thurzovci, v 17. stor. Csákyovci. V roku 1773 požiadal Štefan Csáky Máriu Teréziu o vydanie trhového privilégia pre obec. A tak sa v Smižanoch konali 4 jarmoky ročne spolu s trhom dobytka. V roku 1803 postavil Štefan Csáky na okraji obce železiareň - mašu.

Kostol Povýšenia sv. Kríža. Pôvodne románsky kostol vybudovaný v strede obce pochádza asi z polovice 13. storočia. Má charakter gotickej stavby. Neskôr bol viackrát prestavovaný.

Smižany sú východiskom do východnej časti Slovenského raja. Značkované chodníky vedú Prielomom Hornádu, na Tomašovský výhľad, Letanovský mlyn, Ihrík až k Hrdlu Hornádu. Cez Sokoliu dolinu a Kláštorskú roklinu je možné prejsť na Kláštorisko. Zaujímavé trasy vedú aj na Medvediu hlavu a Bikšovu lúku.

  In the vicinity of Smižany are some localities in which there were some important finds. They clarify the everyday life of people from the early Stone Age. The most important is Hradisko in Čingov.
After the sudden leaving of Tartars from Hungary in 1242, German colonists came to Smižany. Original inhabitants of this village carried out special tasks for the king and his deputies on hunts. In 1465, Smižany became the patrimony of the owners of Spiš' Castle. They got the castle with all the towns and villages from king Matej Korvín as a thank you for loyal service. Smižany belonged to 11 towns which were not deposited to Poland.
In 1531, the Thurza family became the new owners of Spiš' Castle and outlying towns and villages. In the 17th Century, the castle had new owners: Csáky family. In 1773 Štefan Csáky asked Maria Theresia for market privilege to Smižany. After that, 4 fairs in a year took place in Smižany. Along with fairs, inhabitants could also organise cattle markets. In 1803 Štefan Csáky built an ironworks at the end of the village.
Church of the Elevation of St. Cross. Originally a Romanesque church, was built in the middle of the village. It probably comes from the middle of the 13th Century. It has the character of a Gothic building and was rebuilt a couple of times later.

Smižany is the exit point into the east part of Slovenský raj - The Slovak Paradise. There are marked paths which lead through Prielom Hornádu, Tomášovský výhľad - Thomas° view, Letanovský mlyn - Letanov mill and Ihrík to Hrdlo Hornádu. Through the valleys Sokolia dolina and Kláštorská roklina you can get to Kláštorisko. Remarkable tracks lead to Medvedia hlava and Bikšová lúka.