Smolník   INFO    

Najstaršiu písomnú zmienku o Smolníku obsahuje listina Bélu IV. z roku 1255. Obec v rokoch 1326-1327 dostala mestské práva, medziiným aj právo dolovania a trhové právo. V roku 1332 sa stala slobodným kráľovským banským mestom. O tri roky neskôr bola zavedená zlatá mena. Vďaka baniam bohatým na zlaté, strieborné a medené rudy dosiahla veľký rozmach. V 17. stor. boli smolnícke bane najdôležitejším producentom medi v Uhorsku. V roku 1754 bola v Smolníku otvorená nižšia banská škola. O dôležitosti Smolníka na konci 18. storočia svedčí aj návšteva cisára Jozefa II. v roku 1783.

V Smolníku bola významná mincovňa, sídlo kráľovskej banskej komory a vyššieho banského súdu. V tom čase postavili v Smolníku malé divadlo, jedno z prvých na Slovensku. V polovici 19. stor. začalo baníctvo v Smolníku upadať. Centrum bolo v roku 1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu.
Rímskokatolícky Kostol sv. Kataríny, ktorého počiatky siahajú do r. 1332, bol po požiari v roku 1800 barokovo prestavaný. Z výzdoby treba spomenúť oltárny obraz s výjavom sv. Kataríny, patrónky baníkov od maliara H. Fugera.
Dvorská komora - Kammerhof bola významnou stavbou v meste. Zničil ju požiar v roku 1800. V roku 1872 ju prebudovali na tabakovú továreň.
Trojičný stĺp stojí uprostred námestia.
Kultúrny dom bol postavený v r. 1828-29. Je to jednoposchodová budova. Na poschodí mal divadelnú sálu.

V okolí obce sa nachádza technická pamiatka Uhornianske jazero. Ide o umelú hrádzu vybudovanú v roku 1768. Mala zachytiť dažďovú vodu a zabrániť tak častým povodniam. Voda jazera sa využívala aj na pohon vodných čerpadiel pod Spitzenbergom, kam sa privádzala 8 km dlhým kanálom.

Z horného konca Smolníka vedie chodník na Hekerovú (1260 m). Na východe je možné vystúpiť do Štóskeho sedla s pútnickym kostolom sv. Márie.

  The document of Bela IV. from 1255 is including the first written mention about Smolník. From 1326-1327 the borough got the Town Rights, between it the Mining Right and Market Right . In 1332 became the Free King Mining Town and three years later it started with an gold currency. Thanks to rich mines of gold, silver and copper ore, the town had a big growth. In the 17th Century, the Smolník mines were the most important producer of copper in Austria-Hungary. In 1754 there was opened Lower mining school. About importance of Smolník at the end of the 18th Century, shows even the emperor Joseph II. visit in 1783.
There was a very important mint, the place of the king mining chamber and higher mining justice in Smolník. At that time it was built a small theatre, one of the first theatre in Slovakia. In the middle of the 19th Century mining in Smolník began to decline. The center was declared as historical zone in 1997.
St. Catherine Roman Catholic Church, which beginings ćreach to 1332, was changed to baroque style after the fire in 1800. From the decorations, it is necessary to mention the altar painting with St. Catherine scene, patrons of miners painted by H. Fuger.
The Court Chamber - Kammerhof, was important construction in the town. It was devastated by the fire in 1800. In 1872 was rebuilt to the tobacco factory.
Trinity Column stands in the middle of the square.
The Cultural house was built in 1828-29. It is one floor building. There is a theatre stage on the first floor.

In the town neighbor is situated a technical treasure Uhornianské jazero - Uhornianské lake. It is constructed false cross-bar from 1768. It had to catch the rain water and to get avoid frequent floods. The lake water was used as propulsion of the water pumps below Spitzenbergom, where was supplied by 8km long chanal for a long time.

From the upper end of Smolník goes path to Hekerova (1260 m). It is possible to get up to Štóske sedlo with the pilgrim church of St. Mary.