Spišská Nová Ves   INFO    

Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1268. Stará slovanská osada nazývaná Iglov dostala meno podľa pretiahnutého tvaru pripomínajúceho ihlu. Tesne vedľa tejto dediny sa usadili nemeckí kolonisti. Svoju obec nazvali Novou Vsou. Obe tieto dediny v druhej polovici 13. stor. splynuli a dali základ mestu Spišská Nová Ves.

Na jej rozvoj v 13. a 14. storočí malo podstatný význam privilégium práva na samosprávu udelené panovníkom Štefanom V. pre spišských Sasov v roku 1271. Z hospodárskych výsad bolo dôležité právo kutať a ťažiť rudu a právo týždenných trhov. V roku 1412 bola Spišská Nová Ves daná do poľského zálohu a vypracovala sa na vedúce miesto medzi založenými mestami. Hospodársky rozvoj bol podmienený obrovským bohatstvom lesov a nálezísk rúd. V meste sa konali zasadnutia Veľkej rady Provincie 13 spišských miest. Keď boli v roku 1772 spišské mestá znovu včlenené do Uhorska, stala sa administratívnym centrom novovytvorenej Provincie 16 spišských miest.

Ďalším dôležitým medzníkom v jeho rozvoji bolo postavenie košicko-bohumínskej železnice. Centrum mesta bolo v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie je najcennejšou historickou pamiatkou mesta. Súčasný kostol bol postavený v 14. storočí. V roku 1395 ku kostolu pristavali gotickú kaplnku sv. Michala. Štíhla neogotická veža kostola je svojou výškou 87 metrov najvyššou na Slovensku. Najkrajší vstup do kostola je cez južný gotický portál s kamenným reliéfom Korunovanie Panny Márie.

V interiéri kostola je pozoruhodné súsošie Ukrižovania, ktoré pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče a renesančná fresková výzdoba zo začiatku 16. storočia. Vzácny je aj tabuľový obraz znázorňujúci umučeného Krista a Bolestnú Pannu Máriu zhotovený okolo roku 1500. V sakristii sa nachádza strieborná monštrancia vyhotovená na spôsob gotického oltára zo začiatku 16. storočia.
Evanjelický kostol bol vybudovaný v rokoch 1790 - 1796 v klasicistickom slohu.
Radnica je dvojposchodová budova postavená v rokoch 1777 - 1779. Vo vnútri vyniká honosné schodište zdobené stĺpami, pilastrami a oblúkmi.
Provinčný dom na severnej strane námestia vyniká bohatou sgrafitovou výzdobou. Objekt bol postavený v 15. storočí. Pôvodne bol sídlom mestskej radnice. V roku 1777 kúpila budovu Provincia 16 spišských miest pre svoju správu.
Reduta je secesná budova postavená v rokoch 1900-1905. Zo severnej strany vyniká mohutný vstupný portál.

Spišská Nová Ves je východiskom do národného parku Slovenský raj. Zaujímavé trasy pre turistov vedú aj do priľahlej časti Volovských vrchov a to na Medvediu hlavu (903 m), na Malú Knolu(1160 m) a Veľkú Knolu (1266 m). Pekná prechádzka vedie priamo z centra ku kaplnke Sans-souci severne od mesta.

  The first written mention was made in 1268. The old Slav settlement called Iglov got its name after a lengthened shape that resembles a needle. German colonists settled down near to this village. The German village was named Nová Ves (New Village). In the second half of the 13th Century both villages integrated and gave a basis for a new town called Spišská Nová Ves.
In the 13th and 14th Century the village developed fast due to self-government privilege which was granted to the Germans of Spiš by the ruler Štefan V in 1271. It also consisted of economic privileges. The rights to mine ore and to organise markets weekly were very important. In 1412, Spišská Nová Ves was given into deposit to Poland. At that time the town became one of the most modern in the vicinity and was very well developed. Economic development was conditioned by many forests and ore findings. Sittings of the Big Council of the Province of 13 Towns of Spiš took place in this town. In 1772 when towns of Spiš were again embodied in Hungary, Spišská Nová Ves became the administrative centre of the newly created Province of 16 Towns of Spiš.
The next important milestone in the development was the building of the Košice - Bohumín railroad. In 1992 the centre of the town was pronounced a monumental zone.
Roman Catholic Church of The Assumption of the Virgin Mary is the most precious historic monument of the town. The present church was built in the 14th Century. In 1395 St. Michael's Gothic chapel was built to the church. The slender neogothic tower is 87 meters, which makes it the tallest in Slovakia. The most beautiful entrance is through the Gothic portal on the south which is decorated with a stone relief Coronation of the Virgin Mary.
In the interior of the church is a remarkable statuary of the Crucifixion which comes from the workshop of Master Paul from Levoča and also Renaissance fresco decoration from the beginning of the 16th Century. A panel painting that illustrates the martyred Jesus Christ and the doleful Virgin Mary is also very precious. It was painted about 1500. In the sacristy is a silver monstrance constructed like a Gothic altar at the beginning of the 16th Century.
Lutheran Church was built from 1790-1796 in Classicism style.
The Town Hall is a two-storey building built from 1777-1779. Inside the building is a very remarkable palatial staircase decorated with posts, pilasters and arches.
Provincial House on the north side of the square stands out for its abundant graffito decoration. The whole object was built in the 15th Century. Originally it was the seat of the Town Hall. In 1777, the building was bought by the Province of 16 Towns of Spiš. They used it for administration.
Reduta is an art nouveau building that was built from 1900-1905. There is a robust entrance portal on the north side.

Spišská Nová Ves is the exit point to the national park Slovenský raj. Remarkable tracks lead to the mountain region Volovské vrchy, to hills Medvedia hlava (903 m), Malá Knola (1160 m) a Veľká Knola (1 266 m). A nice walk leads straight from the centre to the Sans-souci Chapel which is situated northerly from the town.