Štefánska huta   INFO    

Osada obce Kluknava. Nachádza sa na pravom brehu rieky Hornád východne od Krompách. V rokoch 1843 - 1897 tu bola v prevádzke moderná mediarska huta Hornouhorského ťažiarstva, v ktorej sa v roku 1889 prvýkrát na Slovensku uplatnila elektrolýza na oddelenie striebra od čiernej medi a na rafináciu medi. Z hlavnej cesty vedie do osady asi 500 metrová odbočka.

Drevený most pochádza z roku 1832. Počas svojej existencie bol niekoľkokrát opravovaný. Posledná oprava bola ukončená v roku 1985. Dlhý je 30,6 m, široký 4,5 m, krytý je šindľovou strechou.

Zaujímavý je kaštieľ so štyrmi nárožnými vežami v Kluknave, ktorý patril Csákyovcom. Postavený bol v 17. storočí, barokové úpravy boli urobené v roku 1720. Kostol pochádza z roku 1555, neskôr bol taktiež barokovo prestavaný.

  The borough of the village Kluknava. It is on the right bench of the river Hornad and east from Krompachy. From 1843 - 1897 there was a modern factory where was used electrolysis for the silver separation from the black copper ćand for the rafination of copper. There is turn approximately ć500 m from the main road.

The wooden bridge comes from 1832. During its exestuation was many times repaired. The last reparation was finished in 1985. It is 30,6m long, 4,5 m wide, it is covered with shingled roof.

Very interesting is the castle with four corner towers in Kluknava, which was owned by Csakyovs° family. It was built in the 17th Century, baroque reconstruction were made in 1720. Church comes from 1555, even later was reconstructed in baroque.