Štítnik   INFO    

Nesporne najzaujímavejším mestečkom Gemera je Štítnik. Vznikol v 13. storočí ako banícka osada a v roku 1328 získal krupinské právo. Neskôr tu žilo mnoho remeselníkov a sídlili tu významné železiarske podniky. Štítnik bol aj významným trhovým mestečkom. Na okraji mesta bol v 15. storočí aj vodný hrad, ktorý ovplyvnil istú nepravidelnosť námestia. Zrúcaniny hradu sa zachovali. Zaujímavé sú meštianske a remeselnícke domy, z ktorých si mnohé zachovali klasicistický charakter.

Najvýznamnejšou pamiatkou je však gotický evanjelický kostol, národná kultúrna pamiatka. Ide o pôvodne trojloďovú baziliku zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Steny sú pomaľované na ploche vyše 200 m2 nástennými maľbami secco i fresco zo 14. a 15. storočia a znázorňujú rôzne náboženské výjavy. Zo zariadenia sa zachovala bronzová krstiteľnica z 15. storočia, lavice zo 16. - 18. storočia, mnohé epitafy, hlavný renesančno-barokový oltár z roku 1636, kazateľnica z roku 1693 a mnoho drobných predmetov umeleckého remesla. Kostol pôsobí neopísateľným dojmom.
Katolícky kostol je z polovice 18. storočia a má barokové zariadenie. Pred ním je morový stĺp z roku 1710.

Štítnik je východiskom na Plešiveckú planinu, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Značkovaný chodník vedie na Gerlašské skaly. Z nich je pekný výhľad na široké okolie.

  The most interesting town in Gemer is Štítnik. It was settled as a mining borough in the 13th Century and in 1328 it got the Krupin Rights. Later there were many tradesmen and important rail businesses. Štítnik was a very important market town. On the side of the town was the Water Castle from the 15th Century, which effected the irregularity of the square. Castle Ruins are preserved. Very interesting are citizen's and artisan's houses, which have Classicist character.
The most important treasure is the Gothic protestant church, National Cultural Treasure. It is originally a three nave basilica from the 14th and 15th Century with beautiful star and reticulated vaults. The walls are painted on a surface of more than 200m2 , the wall paintings secco and fresco from the 14th and 15th Century show various religious scenes. From the furnishing is preserved The Bronz baptism font from the 15th Century, benches from the 16-18th Century, many epitaphs, the main renaissance-baroque altar from 1636, the pulpit from 1693 and many small artistic things. The church has unwritten impressions.
The catholic church is from the first half of the 18th Century and has baroque furnishing. In front of it is a Moring column from 1710.

Štítnik is enter to Plešivecká planina, which is part of the protected area of the Slovak Karst. The market path takes to Gerlašské skaly. From there is a beautiful view on the wide neighbourhood.