Podolínec   INFO    

Patrí medzi naše najstaršie mestá. Už v roku 1292 dostal práva a výsady. V roku 1412 bolo mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. V tom istom roku ho dal Žigmund do zálohu poľ-skému kráľovi Vladislavovi.
V roku 1642 prišla do Podolínca rehoľa piaristov, ktorá v severovýchodnej časti mesta postavila kláštor a kostol.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1295 so vzácnymi nástennými maľbami z obdobia rokov 1360-1430.
Renesančná zvonica stojí v blízkosti kostola. Jej vznik je datovaný rokom 1659. Je možné predpokladať, že ide o stavbu oveľa staršiu.
Kláštor a kostol piaristov. Poschodový komplex s nárožnými koso vysunutými baštami postavili v rokoch 1647-1651 v barokovom slohu. Aj vnútorné zariadenie je barokové.
Radnica stojí na okraji námestia. Vznikla v roku 1903 prestavbou staršieho objektu.

  It is one of the oldest Slovak towns. Already in 1292 it obtained important rights and privileges. In 1412 it was promoted a free royal town. In the same year King Žigmund deposited the town to Polish King Vladislav.
In 1642 an Order of Piarists came into the town. They built a monastery and a church in the north-east side of the town.

The Church of the Assumption of Virgin Mary built in 1295 has precious murals from 1360-1430.
The Renaissance Bell Tower is situated near to the church. It was probably built in 1295. But this building can also be much older.
Monastery and Church of Piarists. This storeyed complex with obliquely edged pushed out bastions was built in Baroque style from 1647-1651. The interior equipment is baroque, too.
Town Hall is situated on the edge of the square. It was formed by renovation of an older building in 1903.