Gemer       

Kraj malebných vrchov a dolín s čarovnou prírodou a množstvom zachovalých kultúrnych pamiatok v juhovýchodnej časti Slovenskej republiky. Zaberá prevažnú časť územia bývalej Gemerskej župy od horského pásma južného Spiša na severe až po zvlnené pahorkatiny prechádzajúce miestami až do nížin na hranici z Maďarskou republikou. Väčšinu jeho plochy pokrývajú zmiešané a ihličnaté lesy Slovenského rudohoria a Národného parku Slovenský raj, ale i planiny Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras s početnými jaskyňami v podzemí.
Bohatá história regiónu je od počiatkov spojená s ťažbou a spracúvaním nerastného bohatstva - drahých a farebných kovov, ale hlavne železnej rudy, čo poskytovalo dostatočne dobré podmienky pre rozkvet umenia, remesiel a vzdelanosti. Hospodársky rozvoj v stredoveku výrazne prispel k oživeniu kultúrneho života regiónu, ktorý vďaka obchodu so železom sa stal križovatkou rozličných umeleckých prúdov, hlavne z Talianska, s ktorým uhorskí panovníci, najmä Anjouovci udržiavali významné kontakty.
Vzácnym produktom konjunktúry baníctva a železiarstva sú mnohé kultúrne pamiatky, predovšetkým stredoveké gotické kostoly s umelecky hodnotnou výmaľbou v technike pravej fresky a vzácnym mobiliárom, kde dominujú oltáre a kazateľnice s náročnou sochárskou výzdobou. Ojedinelým a charakteristickým prejavom gemerskej ľudovej výtvarnej tvorby sú maľované kostolné empory a kazetové stropy .
V centre regiónu Rožňave a v priľahlých sídlach Revúca, Dobšiná, Jelšava a Štítnik sa zachovali hodnotné historické námestia s gotickými, renesančnými a barokovými meš-tianskymi domami, radnicami a kostolmi.

 Gemer       

The region of picturesque hills and valleys with beautiful nature and numerous well- preserved cultural monuments is situated in the south-eastern part of the Slovak republic. It covers major part of former Gemer county from the mountainous massifs of the southern Spiš till wavy and hilly country, in several sections converting into the lowlands, mainly on the border with Hungary. Majority of the area is covered by mixed and coniferous forests of the Slovak Ore Mountains and the national parks Slovenský raj and Slovenský kras with numerous underground caverns.
Rich history of the region has been since its beginning connected with mining and processing of raw materials – first of all the iron ore, which created conditions for development of the art, crafts and education. Medieval economic development contributed importantly to revival of cultural life in the area. The region was thanks to the trade with iron appreciated as a crossroad of different styles of art, mainly of Italian origin, as many Hungarian rulers, especially clan Anjou, had been keeping close relations with Italy.
Numerous cultural monuments, such as the medieval Gothic churches with appreciable paintings in the quality of authentic fresco and precious furnishing, dominated by altars and pulpits with sophisticated sculpturing decorations symbolize the flourishing of mining a smeltery. Painted church emporas and cassette ceilings serve as an example of outstanding popular artistic creations of the Gemer region.
Valuable historical squares with the Gothic, Renaissance and Baroque townsman houses, town halls and churches can be found well-preserved in Rožňava, the centre of the region and other towns like Revúca, Dobšiná, Jelša-va and Štítnik.