Gotika na Spiši       

Spiš je mimoriadne bohatý a zaujímavý množstvom umelecko-historických pamiatok, je vzácnou pokladnicou najmä gotických pamiatok, z ktorých mnohé, hlavne sochárske a maliarske diela dosahujú európsku úroveň. Rozvoj gotického umenia na Spiši súvisí s príchodom kolonistov, najmä nemeckých v 13. stor. do tejto oblasti, čo znamenalo rozvoj miest zásluhou privilégií, ktoré títo prisťahovalci dostali a kontaktov nových miest s tradičnými centrami umeleckého a remeselníckeho diania v strednej Európe. Vďaka tvorivým schopnostiam staviteľov, rezbárov, maliarov, kamenárskych a iných majstrov stal sa gotický Spiš spolutvorcom výtvarného profilu Európy. Medzi najvýznamnejšie gotické maľby na Spiši sú zaradené nástenné maľby v Žehre a v Dravciach; gotická plastika vrcholí v diele rezbára Majstra Pavla z Levoče, ktorého rozsiahle dielo je najviac koncentrované práve v tomto regióne; svetskú gotickú architektúru predstavujú hrady a jedinečná radnica v Spišských Vlachoch; istý svojráz prezentujú gotické dvojloďové kostoly - osobitý a zriedka používaný architektonický typ, ktorý na Spiši našiel uplatnenie v takom rozsahu ako nikde v strednej Európe; svetovú úroveň v gotickej architektúre Spiša dosahuje Zápoľského kaplnka v Spišskom Štvrtku - tu môžeme začať našu gotickú cestu po Spiši.

 Gothic in the Spiš region       

Spiš region is extraordinary rich in numerous historical and cultural monuments. It is a treasury of valuable, mainly the Gothic monument. Many of them, especially the sculptures and paintings, are considered to have the European quality. Development and flourishing of the Gothic in the Spiš regions seems to be connected with the arrival to the area of colonists, mainly the German ones, in the 13th century; and this first of all due to the privileges, granted to them and contacts of new settlements with traditional centers of the art and crafts in the central Europe. Thanks to the creativity of constructors, wood and stone carvers, painters and others, the Gothic Spiš remarkably contributed to establish-ment of the artistic profile of Europe. Wall paintings in Žehra and Dravce rank among the most appreciable Gothic paintings. The Gothic sculpturing culminated in the period of Master Paul of Levoča, whose extensive works are predominantly concentrated in the region Spiš. The Gothic secular architecture is represented here by the castles and unique town hall in Spišské Vlachy. The Gothic two-nave churches as special and rare architectonic type of construction, had nowhere in the central Europe found as huge application as in the Spiš region. Zápoľsky’s Chapel in Spišský Štvrtok as magnum opus of the Gothic Spiš architecture can be the start point of our journey via the Spiš region.