Betliar   INFO    

Spomedzi gemerských obcí je Betliar turisticky najznámejšia a najnavštevovanejšia. Nie pre gotický katolícky alebo klasicistický evanjelický kostol, ale pre kaštieľ Anrássyovcov s veľkým parkom.

Kaštieľ stojí na mieste hrádku z 15. storočia, ktorý bol do jeho budovy začlenený pri prestavbách v 16. storočí, keď sa rozšíril o renesančnú časť, ale najmä v rokoch 1780 - 1795 a 1880 - 1886. Posledná prestavba dala kaštieľu charakter eklekticizmu konca minulého storočia.

Park, ktorý má rozlohu vyše 70 hektárov, vznikol ako typický anglický a súčasne prírodný park koncom 18. storočia. Okrem rôznych rastlín a drevín bol obohatený aj o mnohé budovy, napr. o slobodomurársky pavilón či o rotundovú knižnicu, ale aj o vodopád, fontány, umelú jaskyňu a pod. Kaštieľ slúžil do roku 1945 ako sídlo betliarskej vetvy Andrássyovcov. Po vojne bolo jeho zariadenie ponechané a dostal charakter múzea. Okrem veľkej knižnice je tu zbierka starých obrazov, ale najmä obrazov z 19. storočia, zbierka keramiky a porcelánu, nábytok zo 17.-19. storočia, zbierka poľovníckych trofejí z celého sveta, zbraní a pod.

V posledných rokoch bol na vysokej úrovni komplexne reštaurovaný, za čo získal v roku 1994 aj medzinárodné ocenenie EUROPA NOSTRA.

V okolí obce Betliar je možnosť výstupu turistickým chodníkom na Skalisko a Volovec, ktoré sú na hlavnom hrebeni Volovských vrchov.

  Between Gemer village is the Betliar tourist the most known and the most visited village. It is not known for the Gothic church or the Classicist protestant church, but for the Anrassyov Castle with its big park.

The Castle was incorporated on the place of the small castle from the 15th Century, which was taken as a part of the building during the reconstruction's in the 16th Century, when was extended to a renaissance part mostly between 1780 - 1795 and 1880 - 1886. The last reconstruction give the castle character of eclecticism of the end of last Century.

The Park, which has more than 70 ha, comes as typical English and natural park from the end of 18th Century. Except various plants and woods was enriched to many buildings, too. For example the freemason pavilion, rotund library, falls, fountains, the false cave and same more. From the year 1945, the Castle was as a settlement of the Betliar tribe of Andrassy. After the war, its furnishing got a character of the museum. Except the big library, there is the big collection of old paintings mostly from the 19th Century, the collection of ceramic and porcelain, collection of furniture from the 17-19th Century, the collection of hunting trophies from the whole world, the collection of guns and etc. In the last years ćthe Castle was completely restored in a high level , for what it got the international rate EUROPA NOSTRA.

There is a possibility to go up along the tourist route on Skalisko and Volovec , which are on the main hill top of Volovske Vrchy.