Markušovce   INFO    

Markušovce patria k najstarším obciam na Spiši. Založené boli pred vpádom Tatárov v 12. storočí ako hraničná a strážna obec. Po vypálení obce Tatármi sa v listine z roku 1280 spomína obnovená dedina vybudovaná na spálenisku. Od 13. storočia patrila Mariássyovcom. Tí ju vlastnili až do zrušenia poddanstva. Svoj názov dostala obec podľa jedného člena ich rodu, ktorý sa volal Marko. Počas svojho pôsobenia v obci postavili Mariássyovci niekoľko historicky vzácnych pamiatok, ktoré sa zachovali doposiaľ. Centrum obce bolo v roku 1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Nad obcou dominuje ranogotický Kostol sv. Michala z 13. storočia.
Markušovský hrad tvorí opevnenú štvorkrídlovú stavbu s kruhovitými nárožnými baštami a s úzkym nádvorím. Postavený bol v roku 1284. Najstaršou časťou hradu je mohutná obytná strážna veža. V 14. storočí bol pristavaný palác. V roku 1773 hrad vyhorel. Aj keď bol v roku 1789 renovovaný, nebol už sústavne obývaný.

Kaštieľ postavil František Mariássy v roku 1643 v renesančnom slohu. Má obdĺžnikový pôdorys s okrúhlymi nárožnými vežami a kľúčovými strielňami. V rokoch 1773 - 1775 bol kaštieľ prebudovaný v rokokovom slohu. Miesto atiky boli zvýšené obvodové múry, na ne primaľované falošné okná. Pred hlavný vchod bol postavený poschodový portikus s krytým podjazdom na prízemí. Uprostred strechy bola doplnená baroková vežička. Posledná komplexná oprava objektu bola ukončená v roku 1994.

Letohrádok Dardanely je vybudovaný za kaštieľom. Postavil ho Wolfgang Mariássy v rokoch 1775-1778. Je významnou pamiatkou rokokovej architektúry na Slovensku.

Okolie obce ponúka možnosť pešej vychádzky k maloplošnému chránenému územiu Markušovské steny. Jeho súčasťou je Markušovský skalný hríb. Vedie k nemu značkovaný turistický chodník.

  Markušovce belongs to the oldest villages in Spiš. It was founded before the Tartar's raid in the 12th Century as a frontier and guard village. After the village was burnt down, a document from 1280 mentions that the destroyed village was rebuilt on the same spot. From the 13th Century the village was owned by the Máriássy family. They owned it till the cancellation of the thraldom. During the reign over the village Mariássys built some precious historic monuments which remain today. In 1993 the centre of the village was a pronounced monumental zone.
St. Michael's Church from Early Gothic era was built in the 13th Century and dominates the entire village.
Markušovský hrad (The Castle of Markušovce) makes a fortified building that consists of four wings, circular bastions and narrow courtyard. It was built in 1284. The oldest part of the entire castle is the robust residential watchtower. In the 14th Century the palace was built to the castle. In 1773 the whole castle burnt down. Although it was rebuilt in 1789, it wasn't constantly inhabited from that time.
Manor House was built in Renaissance style by František Mariássy in 1643. It has a rectangular ground plan with circular towers and crucial shooting towers. From 1773-1775 the manor house was rebuilt in rococo style. Instead of an attic, the walls were heightened on the perimeter, and fake windows were painted on them. There stood storey portico with a hidden underpass on the bottom floor before the main entrance. In the middle of the roof a little baroque tower was built. The last entire reconstruction of manor house ended in 1994.
Summer Country House Dardanely is built behind the manor house. It was constructed by Wolfgang Mariássy from 1775-1778. It is an important monument of the rococo architecture in Slovakia.

The vicinity of the town offers a walk to the protected area, Markušovské steny. One part of it is called Markušovský skalný hríb (Stone Mushroom of Markušovce). There is a marked path which leads to it.