Spišský hrad   INFO    

Národná kultúrna pamiatka, je najrozsiahlejším hradom v strednej Európe. Prvý písomný doklad o hrade je z roku 1209. Najstaršou časťou hradu je centrálna obytná veža. Po usídlení spišskeho prepošta bol postavený honosný románsky palác, donjon, románska brána a aj románska kaplnka. V 14. stor. bol hrad upravený a prestavaný v gotickom slohu. Vybudovalo sa stredné nádvorie. Keď v roku 1442 získal hrad Ján Jiskra, začala sa na hrade intenzívna stavebná činnosť. Vybudovalo sa dolné nádvorie. V 16. storočí sa hrad stal majetkom rodiny Thurzovcov. V 17. storočí patril Csákyovcom. S ich panovaním na hrade súviseli aj posledné stavebné úpravy. Na konci 17. st. tu zostala už iba neveľká posádka. Csákyovci si postupne vybudovali pohodlné sídla v blízkom okolí. Históriu hradu dovŕšil jeho požiar v roku 1780, od kedy bol v ruinách.

V posledných rokoch prebiehajú na hrade intenzívne práce na jeho rekonštrukcii.

Neďaleká národná prírodná rezervácia Dreveník je považovaná za jeden z najstarších travertínových vrchov na Slovensku. Medzi Dreveníkom a Spišským hradom sa nachádza prírodná pamiatka Ostrá hora. Posledným maloplošným chráneným územím je travertínová kopa Sobotisko ležiaca východne od hradu.

  Spiš' Castle - it is a National Cultural Monument and the largest castle in the Central Europe. The first written document about the castle is from 1209. The oldest part of the castle was the central residential tower. After the head of the Church of Spiš settled down at the castle, palatial Romanesque palace, donjon, Romanesque gate and Romanesque chapel were built. In the 14th Century the castle was modified and rebuilt in Gothic style. The middle courtyard was built at that time. In 1442, Ján Jiskra got the castle and intensive reconstruction started. The lower courtyard was built. In the 16th Century the castle became the ownership of Thurza family. In the 17th Century it belonged to Csáky stock. During their reign the last modifications of the castle were made. At the end of the 17th Century only small garrison remained at the castle. The Csáky family built noble residents in the near vicinity of the castle. The history of the castle ended in great conflagaration in 1780. From that time it is only a ruin.

In last few years some intensive reconstruction works have been made on the castle.

Nearby national natural reserve Dreveník is considered one of the oldest travertine hills in Slovakia. Between Dreveník and Spiš' Castle there is a natural monument Ostrá hora. The last protected territory is a travertine hill Sobotisko which is situated east from the castle.