Spišský Štvrtok   INFO    

Bohaté archeologické nálezy v lokalite Myšia hôrka svedčia o tom, že územie katastra Spišského Štvrtku bolo osídlené už od doby bronzovej.
Najstaršia zachovaná písomná zmienka o obci je z roku 1263. Spomína sa pod názvami Stwertek, Čtwrtek, neskôr Štvrtok podľa trhov, ktoré sa tu pravidelne konali v tento deň. Občania obce mali rôzne práva a výsady. V druhej polovici 14. storočia mohli poriadať dva jarmoky do roka. Aj keď sa obec stala občasným sídlom Zväzu 11 miest, ktoré neboli zálohované Poľsku, stále viac sa aj s nimi dostávala do područia majiteľov Spišského hradu. V roku 1444 sa dostala do rúk Jána Jiskru. Ten opevnil kostol kamenným múrom.

Dôležitu úlohu v ďalšom rozvoji obce zohrali minoriti. Konvent v Spišskom Štvrtku bol založený v roku 1668. Jeho založeniu predchádzala výstavba kláštora. Celý komplex stojí na okraji malého trojuholníkového námestia, na ktorom sa v tomto období uskutočňoval život obce.

Kostol sv. Ladislava stál v obci ešte pred tatárskym vpádom. Svedčia o tom združené románske okná na veži kostola. V roku 1402 bol postavený nový jednoloďový gotický kostol. Veža kostola je postavená v prechodnom románsko-gotickom slohu.
Z pôvodného gotického zariadenia sa zachovala len Pieta zo 14. storočia a maľba Smrti Panny Márie z roku 1450, ktorá je v kaplnke.

Kaplnka Zápoľských bola pristavaná ku kostolu v roku 1473. Patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku. Pôvodne bola určená ako pohrebná kaplnka rodiny Zápoľských. Je dvojpodlažná. Spodná časť mala slúžiť ako krypta pre pochovanie rodiny Zápoľských. Má točité schodište s hornou časťou a je spojená s kláštorom podzemnou chodbou. V hornej časti vyniká vysiaci chór so zábradlím.

Spišský Štvrtok je dôležitým východiskom do západnej časti národného parku Slovenský raj. Cez obec Hrabušice vedie cesta do Doliny Veľkej Bielej vody. Tá je východiskom do tiesňav Suchá Belá, Piecky a Veľký Sokol a k Prielomu Hornádu.

Abundant archaeological discoveries in the territory of Myšia hôrka witness to the fact that the vicinity of Spišský Štvrtok was already inhabited in the Bronze Age.
The oldest enduring written mention of the village is from 1263. It is mentioned under the names Stwertek, Čtwrtek and later Štvrtok (Thursday), in accordance with the market that took place in the village on that day. Inhabitants of the village had various rights and privileges. In the second half of the 14th Century they could organise a fair two times a year. Although the village became an occasional seat of the Federation of 11 Towns, which were not deposited to Poland, the village became more and more influenced by the owners of Spiš' Castle. In 1444, Ján Jiskra began to rule the village. He fortified the church with a stonewall.
The Order of Minorits played the next important role in the development of the village. In 1668, a convent was founded in Spišský Štvrtok. Its foundation was preceded with construction of a monastery. The entire complex is situated on the edge of a small triangular square. It was the busiest point of the whole village at that time.
St. Ladislav's Church was built before Tartars' raid. We know this due to the Romanesque windows on the church's tower. In 1402, a new Gothic church with one nave was built. The tower is built in both Romanesque and Gothic style.
From the original Gothic equipment remained, only the Pieta from 14th Century and a painting, The Death of Virgin Mary, from 1450 can be found in the chapel.

In 1473, Zápoľský's Chapel was built to the church. It is one of the highlights of Gothic architecture in Slovakia. Originally it was intended as the funeral chapel of the Zápoľský family. It has winding stairs with the upper part. An underground passageway connects the chapel with the convent. In the upper part, a suspension choir with railing stands out.

Spišský Štvrtok is an important exit point into the west part of national park, Slovenský raj. One track leads into Dolina Veľkej Bielej Vody (Valley of Big White Water) through the village Hrabušice. From the valley you can get into canyons Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol a Prielom Hornádu.