Kežmarok   INFO    

Územie mesta bolo osídlené už od doby kamennej. Svedčia o tom archeologické nálezy nájdené na viacerých miestach. Predchodcom Kežmarku boli štyri osady. Ako mesto sa prvýkrát spomína v roku 1269. V tomto roku mu Béla IV. udelil mestské práva. Jeho ďalšiemu rozvoju napomáhala výhodná poloha na dôležitej obchodnej ceste vedúcej na sever. Rozvoju mesta v 15. a v 16. storočí dopomohlo aj to, že mesto nebolo dané do poľského zálohu.
Centrum mesta bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Drevený ev. a. v. artikulárny kostol je postavený mimo historického jadra. V roku 1717 bol postavený do podoby rovnoramenného gréckeho kríža v slohu ľudového baroka.
Nový evanjelický kostol postavený v rokoch 1872-94 v eklektickom slohu s byzantskými, románskymi, renesančnými a maurskými prvkami. V roku 1909 bolo pristavané mauzóleum I. Thökölyho.
Lýceum ev. a. v. pochádza z obdobia rokov 1774-76. V budove je umiestnená knižnica, ktorá patrí medzi najbohatšie školské historické knižnice na Slovensku.
Radnica bola pôvodne gotická, po požiari v rokoch 1541-55 dostala renesančnú podobu, po roku 1779, kedy opäť vyhorela, bola prestavaná v klasicistickom slohu.
Rímskokatolícka Bazilika sv. Kríža pochádza z polovice 13. storočia. V rokoch 1444-98 dostala gotickú podobu, ktorú si zachovala dodnes. Gotická je aj výzdoba kostola. V roku 1998 sa stal kostol pre svoj význam menšou bazilikou.
Zvonica v blízkosti kostola bola vybudovaná v roku 1591 v renesančnom slohu. Patrí k najkrajším zvoniciam na Spiši.
Mestské opevnenie z polovice 14. storočia pozostávalo z dvoch múrov, medzi ktorými bola vodná priekopa.
Kežmarský hrad dal postaviť Imrich Zápoľský po roku 1462. V rokoch 1657-58 postavili kaplnku a neskôr aj koniareň. V roku 1679 sa stal majetkom Tökölyovcov, ktorí hrad prebudovali na prepychové sídlo. V roku 1702 hrad odkúpilo mesto. V rokoch 1962-85 sa uskutočnila komplexná obnova hradu.

  The territory of the town was already settled from the Stone Age. This statement is proven by many archaeological finds. The antecedents of Kežmarok were four settlements.
The town Kežmarok is first mentioned in 1269. Belo IV. granted town rights to this town the same year. Its later development was caused by the advantageous position of the town. It laid on an important business route which headed northwards. Fast development of the city was caused by the fact that the city hadn't been given into deposit to Poland.
The town centre was pronounced a town monumental reserve.

The wooden Lutheran Church is built out of historic centre. In 1717 it was built in the shape of an isosceles Greek Cross in folk baroque style.
New Lutheran Church was built from 1872-94 in eclectic style with Byzantine, Romanesque, Renaissance and Moorish elements. In 1909 I. Thököly's mausoleum was built to the church.
Lutheran Lyceum comes from 1774-76. A library is situated in the building which belongs to one of the most abundant school historic libraries in Slovakia.
The Town Hall was originally Gothic but after conflagrations from 1541-55 it got its Renaissance look. In 1779 after another conflagration, it was rebuilt in classicism style.
The Roman Catholic Basilica of St. Cross comes from the middle of the 13th Century. From 1444-98 it got its Gothic look which remain till today. The interior of the church is Gothic, too. In 1998, the church became a basilica due to its importance.
Bell Tower is situated near the church. It was built in Renaissance style in 1591. It is one of the most beautiful bell towers in all of Slovakia.
Town fortifications from the middle of the 14th Century consisted of two walls. There was a moat between them.
The Castle of Kežmarok was built on the initiative of Imrich Zápoľský after 1462. From 1657-58 a chapel was built and a stable was added to it as well. In 1679 it became the ownership of the Tököly family. They rebuilt the entire castle and made a noble seat of it. In 1702 the town bought the castle. From 1962-85 a complete reconstruction of the castle was made.