Ľubica   INFO    

Pôvodne slovanská osada bola po tatárskom vpáde dosídlená nemeckými kolonistami. V roku 1364 dostala Ľubica právo jedenkrát týždenne usporiadať trh. Od roku 1535 sa v meste mohli organizovať aj výročné trhy.
Kostol Nanebovzatia Panny Márie - jeho počiatky siahajú do obdobia románskeho slohu. Z výzdoby treba spomenúť sochu Madony od Majstra Pavla.
Morový stĺp dal postaviť T. Ľubomírsky na pamiatku obetí morovej epidémie v rokoch 1710 a 1711.

  Originally Slav settlement was after Tartar's raid inhabited by German colonists. In 1364 Ľubica obtained permission to organise markets once a week. From 1535, it was allowed to organise annual markets in the town.
The Church of the Assumption of Virgin Mary. Its beginnings go back to the Romanesque era. A decoration worth seeing is the statue of Madonna from Master Paul.
Plaguy Post was built on the initiative of T. Ľubomírsky to the memory of victims of the plague epidemic in 1710 and 1711.