Poprad   INFO    

Územie mesta bolo osídlené už od praveku. Svedčia o tom aj archeologické nálezy v blízkych Gánovciach, najmä travertínový odliatok lebky neandertálca. Novodobá história Popradu, to je história jeho piatich častí. Dnešné mesto pozostáva zo samotného Popradu, ku ktorému boli pripojené Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami a Matejovce.
Z uvedených mestských častí bola v minulosti najbohatšia Spišská Sobota aj vďaka nemeckým kolonistom, ktorí sem prišli po tatárskom vpáde. Jej centrum je vyhlásené za mestskú pamiat-kovú rezerváciu.
Aj Veľká patrila medzi bohaté mestá. Jej obyvatelia na rozdiel od obyvateľov Spišskej Soboty boli hlavne roľníci. Z remeselníkov vynikali hlavne modrotlačiari a rezbári.
Poprad sa v 18. storočí začal hospodárky vyrovnávať svojim susedom. Keď bola v roku 1871 ukončená výstavba železničnej trate, začal jeho nebývalý rozmach.

Rímskokatolícky Kostol sv. Egídia (Poprad) pochádza z 13. storočia. Z pôvodnej stavby sa zachovala veža, časť lode a presbytérium. Nástenné maľby v interiéri sú z 15. storočia.
Renesančná zvonica (Poprad) stojí pri kostole a pochádza z roku 1658. V rokoch 1924 a 1957 bola rekonštruovaná. Zakončená je štítovou atikou.
Podtatranské múzeum (Poprad) bolo postavené v r. 1886 v pseudorenesančnom slohu.
Neskororománsky rímskokatolícky Kostol sv. Juraja (Spišská Sobota) je prvýkrát spomínaný v roku 1273. V roku 1464 bol goticky prestavaný. Na severnej strane pribudovali začiatkom 16. stor. kaplnku sv. Anny. Vzácny je aj interiér kostola. Hlavný oltár sv. Juraja je neskorogotický krídlový oltár z roku 1516 a je dielom Majstra Pavla z Levoče. Patrí medzi európske umelecké skvosty.
Zvonica (Spišská Sobota) je renesančná a bola postavená v roku 1598. V roku 1728 bola barokovo upravená.
Socha Immaculaty (Spišská Sobota) stojí na voľnom priestranstve pri kostole.
Evanjelický kostol (Spišská Sobota) bol postavený v klasicistickom slohu v roku 1777.
Meštianske domy (Spišská Sobota). Sú to domy gotické, renesančné a barokové.
Rímskokatolícky Kostol sv. Štefana Kráľa (Matejovce) z 1. polovice 14. stor. bol postavený v gotickom slohu. Borokovo bol upravený v 18. stor. Najcennejšou súčasťou interiéru je gotický krídlový oltár sv. Štefana a Imricha pochádzajúci z roku 1540.
Zvonica (Matejovce) pochádza zo 17. stor., neskôr bola klasicisticky upravovaná.
Stĺp so sochou Immaculaty (Matejovce) stojí pri kostole. Je barokový a postavený bol v roku 1728.

  The territory of the town was already settled from prehistoric times. This statement is proven by archaeological finds in the nearby village of Gánovce, in particular by a travertine cast of the brain bone of a Neanderthal. Modern history of Poprad is a history of five town parts. The present town consists of Poprad to which Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami and Matejovce were affiliated.
From these town parts, Spišská Sobota was the richest, due to German colonists who came there after Tartar's raid. Its centre was pronounced a town monumental reserve.
Veľká belonged to the rich towns, too. Its inhabitants had a different profession than those of Spišská Sobota - they were peasants. The famous craftsmen were particularly blueprinters and wood carvers.
In the 18th Century Poprad began to compare with its neighbours from an economical point of view. In 1871, after the construction of the railroad, an uncommon boom came.

The Roman Catholic Church of St. Egedius (Poprad) comes from the 13th Century. From the original building, only the tower, presbytery and one part of the nave remain. Murals in the interior are from the 15th Century.
The Bell Tower (Poprad) built in Renaissance style is situated next to the church and comes from 1658. In 1924 and 1957 it was reconstructed. It ends with a gable attic.
Museum Of Tatras (Poprad) was built in pseudorenaissance style in 1886.
The Roman Catholic St. George's Church (Spišská Sobota) was built in late Romanesque style. It was first mentioned in 1273. In 1464 it was rebuilt into Gothic style. At the beginning of the 16th Century, St. Anne's Chapel was built to the church on the north side. The interior of the church is very precious. The main Altar of St. George is neogothic and with a wing. It was constructed by Master Paul from Levoča in 1516. It is one of the artistic jewels in all of Europe.
The Bell Tower (Spišská Sobota) was built in Renaissance style in 1598. In 1728 it was rebuilt into baroque style.
The Statue of the Immaculate (Spišská Sobota) is situated in an empty area next to the church.
The Lutheran Church (Spišská Sobota) was built in classicism style in 1777.
The Townsmen's Houses (Spišská Sobota) are Gothic, Renaissance and Baroque.
The Roman Catholic Church of the King St. Štefan (Matejovce) was built in Gothic style and comes from the middle of the 14th Century. In the 18th Century it was rebuilt into Baroque style. The most precious part of the interior is the Gothic Altar of St. Štefan and Imrich. It has a wing that comes from 1540.
The Bell Tower (Matejovce) is from the 17th Century. It was modified into classicism style later.
The Post with the Statue of the Immaculate (Matejovce) is situated next to the church. It was built in Baroque style in 1728.