Červený Kláštor   INFO    

Kostol s kláštorom kartuziánov bol založený v roku 1319. S výstavbou začal prior Ján v roku 1330. V roku 1431 husiti celý komplex zničili. Obnovený bol koncom 15. storočia. Do tohto obdobia spadá aj výzdoba nástennými maľbami. V roku 1705 získal kláštor rad kamaldulov. Tí začali s jeho obnovou. Najvýznamnejšou stavbou je kostol sv. Antona Pustovníka. Kláštor mal miestnosti pre cestujúcich, nemocných a lekáreň. O jej rozvoj sa zaslúžil fráter Cyprián, ktorý v roku 1766 zostavil herbár. V roku 1782 bol kláštor zrušený. Celý komplex je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.

  Church with Cartesian monastery was founded in 1319. In 1330 a prior named John began with the construction. In 1431 the whole object was destroyed by Hussites. At the end of the 15th Century it was renovated. In the same time the murals were painted. In 1705 the Order of Kamalduls began to reign over the monastery. They started with its reconstruction. The most important building is the Church of St. Anthony the Pilgrim. There were rooms for travellers and sick people and also a pharmacy there. The pharmacy was developed due to frater Cyprián who made a herbarium in 1766. In 1782 the monastery was closed. Today the entire complex is a national cultural monument.