Stará Ľubovňa   INFO    

Leží na starej obchodnej ceste vedúcej do Poľska. Najstarší písomný dokument z roku 1292 stanovil povinnosť obyvateľov Starej Ľubovne pomáhať pri výstavbe opevnenia v Podolínci.
Po výstavbe hradu vyrastala ako poddanská obec. Postupne dostávala mestské výsady. Kráľom Ľudovítom I. bola v roku 1364 povýšená na kráľovské mesto. V rámci poľského zálohu sa Ľubovniansky hrad stal ich administratívnym centrom. To prispelo k jeho rozvoju. Po vrátení zálohovaných miest Uhorsku poklesol význam Starej Ľubovne. Prerušili sa styky s Poľskom, mesto opustili významní úradníci a šľachta.

Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša pochádza asi z roku 1280. Pravdepodobne vznikol na mieste staršieho kostola. V druhej polovici 17. st. bol prestavaný. Z interiérovej výzdoby je treba spomenúť gotickú sochu Madony z Ľubovne na bočnom oltári sv. Rodiny. Ostatná výzdoba je zväčša baroková.
Provinčný dom - najvýznamnejšia budova námestia. Bol sídlom gubernátora zálohovaných miest Poľsku. V roku 1639 dom prestavali. V 20. storočí dostal dnešnú podobu.
Ľubovniansky hrad sa nachádza na kopci severne od mesta. Najstaršie časti hradu tvorí kruhová obranná veža a gotický palác. V roku 1555 hrad renovovali a rozšírili. Významnou etapou bolo posledné desaťročie 16. storočia. Hrad i s panstvom získal poľský gróf Š. Ľubomirsky. Ten aj so svojim synom Stanislavom vykonal na hrade veľké stavebné úpravy.
Po roku 1745 prešiel do majetku poľského kráľa Augusta III. V roku 1883 ho odkúpil poľský gróf Zamoysky. Opravil kaplnku a obytný trakt na južnej terase. V jeho vlastníctve bol až do roku 1945. V súčasnosti sa areál hradu využíva na muzeálne účely.

  It is situated on an ancient business route which led into Poland. The oldest written document from 1292 ordered the inhabitants of Stará Ľubovňa to help build fortifications in Podolínec.
After the construction of the castle, Stará Ľubovňa grew as a thrall village. Gradually it obtained town privileges. In 1364 King Ľudovít I. made a royal town of it. During the era of the deposit to Poland, Castle of Ľubovňa became an administrative centre. This fact caused the development of the town. When deposited towns were given back to Hungary, the importance of Stará Ľubovňa decreased. The connections with Poland were cancelled and important officials and aristocrats left the town.

The Roman Catholic Church of St. Nicholas comes from about 1280. Probably it was built on the place where a former church had taken place. In the second half of the 17th Century it was rebuilt. From the interior, worthy of mentioning is a Gothic statue of Madonna from Ľubovňa, which is situated on the side altar of the St. Family. The rest of the equipment is mainly Baroque.
The Provincial House is the most important building of the square. It was the seat of the Gubernator of towns which were deposited to Poland. In 1639 the house was rebuilt. In the 20th Century it got its present look.
The Castle of Ľubovňa is situated on a hill northward from the town. Its oldest parts are the round watchtower and Gothic Palace. In 1555 the castle was renovated and enlarged. The last decade of the 16th Century was the most important epoch of the castle. In that time Polish count Š. Ľubomírsky obtained the entire castle with all its land. Together with his son Stanislav he made big renovations of the castle.
In 1745 the castle became the property of the Polish King August III. In 1883 it was bought by a Polish count Zamoysky. He renovated the chapel and residential wing on the south terrace. The castle belonged to him until 1945. Today it is used as a museum.