Malé Teriakovce   INFO    

Obec vznikla v 15. storočí a patrila kaločskému biskupovi.

Gotický ev. a v. kostol pochádza z 15. storočia. Neskôr bola stavba renovovaná, obohatená o drevenú maľovanú emporu, kazateľnicu a zvon. Sieň kostola má kazetový strop. Najstaršie kazety sú šesťhranné s patronovanou vzorkou z 1. pol. 16. stor., väčšie štvorhranné kazety sú zo 17. storočia a doplnkové kazety sú z 18. storočia. V motívoch prevláda renesančná ornamentika.

  The borough was settled in the 15th Century and it was owned by kaloch archibishop.

Gothic Lutheran church from the 15th Century. Later it was the construction rebuilt and enriched with wooden painted empore, pulpit and bell. The hall of the church has a cassette ceiling. The oldest cassettes are sixedged with patronised design from the first half of the 16th Century, bigger fouredged cassettes are from the 17th Century and supplemented cassettes are from the 18th Century, renaissance ornaments are in the motives.