Rimavská Seč   INFO    

Obec sa nachádza v južnej časti Rimavskej kotliny na nive Rimavy. Vznikla na rozhraní 12. a 13. storočia. V roku 1347 získala právo meča a v 15. storočí jarmočné a trhové právo.

Kostol - pôvodná gotická stavba z roku 1457, reformovaná od roku 1560. Jednolodie so zachovanou gotickou dispozíciou, s rovným uzáverom presbytéria zaklenutého krížovou rebrovou klenbou. Veža zo 16. storočia bola pristavaná excentricky na severnej strane. V uzávere presbytéria sú zachované gotické lomené okná, okolo kostola je obranný múr.

  The borough is settled in the South part of Rimavska Valley at the turn of the 12th and 13th Century. In 1347 it received The Sword Rights and The Fair and Market Rights.

The Church - originally a gothic construction from 1457, reformed in 1560. The one nave saved with gothic disposition and a flat end presbytery vaulted with cross rib vault. The tower from 16th Century was built an eccentric way on the North part In the flat end presbytery are well-preserved gothic curb-windows and around the church is defensive wall.