Rimavské Janovce   INFO    

Obec vznikla pri benediktínskom kláštore a opátstve v 13. storočí.

Rím. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa - pôvodne románska bazilika s masívnym dvojvežovým západným priečelím bola na prelome 12. a 13. storočia prestavaná. Dnešnú podobu dostala po požiari v roku 1857. Vnútorná výzdoba rešpektuje stredovekú ikonografiu v idealizovanom variante s prvkami nazarenizmu.

  The borough came into existence next to The Benedict Monastery and Abbey in the 13th Century.

The Roman-Catholic Church Saint John Krstitel - originally roman basilica with massive double-tower was rebuilt in the 12th and 13th Century. Todays view was completed after the fire in 1857. Inside decoration respect middle age iconography in ideal variant with the parts of nazarenism.